EZOTERİK ÖĞRETİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Aşağa gitmek

EZOTERİK ÖĞRETİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Mesaj  PUSAT Bir 2008-04-08, 07:53

Ezoterik Öğretilerin Genel Özellikleri

Ezoterik öğretiler metafizik öğretilerdir. Metafizik kelimesi Eski Yunanca meta
( sonrası, ötesi ) ve jusikoV ( doğal, fiziki, fizik )
kelimelerinden türemiştir. Latince’ye metaphysica olarak geçmiş ve
buradan da bugünkü batı dillerindeki yerini bulmuştur. Metafizik ,
Doğa’nın , fiziksel görüntünün ötesini , yani sezgilerle anlaşılabilen
bilgiyi kapsar . ( Daha sonra kazandığı anlamlar üzerinde durmayacağız
)


Ezoterist her şeyden önce Tanrı’nın varlığına inanır . Evren’in ondan
oluştuğu ve her varlıkta kendinden bir töz olan bir Tanrı’ya . Bu
bağlamda ezoterizmin yaradancı dinlerle yolu ayrılır. Aynı şekilde
Cihangir Gener’in söylediği gibi ezoterizm panteizm de demek değildir .
( a.g.e )

Amaç Tanrı’dan varolan fakat onun kadar mükemmel olmayan insanın dünya
üzerinde yaşadığı hayatlarının sonucunda tekamül ederek yeniden
Tanrı’ya dönmesidir. Bu düşünde en güzel ifadelerini Hint düşüncesinde
bulmuştur.

Aynı şekilde bu tekamül süreci için de dünya üzerinde çeşitli ırkların yaşadığı ve sonra da yok oldukları kabul edilmektedir.

Ezoteristin kişisel ödevi kendi tekamülünü sağlamak , kolektif ödev ise
başkalarınınkini sağlamaktır. Bu iki ayrı ödev birbirlerinden
soyutlanamaz.

Ezoterist Dünya üzerinde yaşayarak öğreneceği çok şey olduğuna inanır
ve dejenere öğretilerde olduğu gibi kendini dış dünyaya kapamaz.

Ezoterik öğreti sadece geleneksel bilgi ile sınırlı kalmaz , ezoterist çağının bilimsel gelişmelerini de uyarlamayı bilir.

İlk çağlardan bu yana bu öğretilerin geniş halk kitleleri tarafından
yanlış algılanıp bozulma ile yok olabileceği düşüncesi bu öğretinin
üstadlarını öğretilerini semboller ve gizli ifadeler ile aktarma
zorunluluğuna itmiştir. Kullanılan semboller ise hiç bir zaman insana
uzak olmayan ve anlamına ulaşabileceği sembollerdir.

Ezoterizmi iyi anlayabilmek için ezoterizmin ve ezoterik düşüncenin
tarihini ve buna paralel olarak sembollerin dilini öğrenmek
gerekmektedir. Ezoterik düşünce tarihi insanlık tarihinden soyutlanamaz
, bu yüzden de ileride yayınlanacak yazılarımızda ezoterik düşünce
tarihini insanlık tarihine koşut olarak inceleyeceğiz.

Ezoterik düşünce tarih boyunca Dünya’nın çeşitli yerlerinde ortaya
çıkmıştır. Bugünkü Batı düşüncesinin kaynakları ise hem Doğu’dan hem de
Batı’dan gelir.

Bu konularda araştırma yapmak isteyen Türk araştırmacısı da çok şanslıdır.

Türkiye’nin gerek coğrafi konumu gerekse de tarih içindeki yeri bu
bağlamda büyük önem taşır. İlk olarak Yunan Uygarlığı’na kaynaklık eden
Anadolu Uygarlıkları bu topraklar üzerinde var olmuştur. Ayrıca o
dönemde Mezopotamya ile olan etkileşim de belirleyici olmuştur. Daha
sonraları ise Yunan Uygarlığı gibi Roma Uygarlığı da Anadolu
topraklarından yararlanmış , özellikle İmparatorluk kültürünün
şekillenmesinde Anadolu büyük rol oynamıştır.

Orta Çağlar boyunca ise Tasavvuf düşüncesi bu topraklarda yeşermiştir.

Batı ezoterizminin kilometre taşlarından Templier Tarikatı ise Haçlı
seferleri sırasında Müslümanlarla etkileşimleri sonucunda öğretilerini
geliştirmişler , tasavvufdan etkilenmişlerdir.


Yeni bir çağa girdiğimiz bu zamanlarda ise artık ezoterik bilginin
açığa çıkması bütün insanlara mal olması gerekmektedir. Cumhuriyetin
kuruluşundan beri , bütün engellemelere rağmen bir aydınlanma dönemine
giren ülkemizin de bu çağda büyük bir rol oynayacağı kuşkusuzdur . Bu
yüzden bu konularda bilgili olmak , hazırlıklı olmak hepimize düşen bir
ödevdir.

Erginleme / İnisiyason


Türkçe’deki erginlemenin batı dillerindeki karşılığı olan
İnisiyasyon/Initiation sözcüğü Latince initiare = başlamak sözcüğünden
gelmektedir. Bu sözcük ise yürümek, gitmek anlamına gelen ire fiili ve
içerisine anlamını katan in takısı ile alakalıdır. Türkçe’de yeni
kullanılmaya başlayan erginleme sözcüğü aynı anlamı vermese de iyi bir
karşılık olmaktadır. Daha önceleri karşılık olarak kullanılan tekris
sözcüğü geniş bir kullanıma sahip değildir.

İnisiyasyon en eski gizem dinlerinden beri varlığını sürdürmektedir.
İnisiyasyon, müridin bu yaşamda ölüp sonsuz yaşama dirilmesi ile
sembolize edilir. Onun için ritüellerde müridin ölüm deneyimi
canlandırılır. İnisiyasyon sembolizminde Nur’a ya da ışığa kavuşmak da
önemli bir rol oynar.

İnisiyasyon adayın geçmiş yaşamını terk edip ezoterik toplulukta
yeniden yaşama başlamasıdır. Bu süreç müridin kendi içindeki tanrısal
özü bulma yolunda alınması gerekenleri aldığı bir süreçtir. Bu yönüyle
inisiyasyon müridin çeşitli eğitimlerden ve sınavlardan da geçtiği bir
süreçtir.

İnisiyasyon boyunca alınan eğitim mürit tarafından gizli tutulur ve
dışarıdan olan hiçbir kimseye açıklanmaz. Eğitim süreci boyunca mürit
çeşitli dereceler ve unvanlar alır, bu eğitimde ne kadar ileriye
gittiğini gösterir.

Ezoterik inisiyasyonun bir özelliği de öğretinin yazılı aktarılmasından
çok sözlü, sembolik ve ritüeller yolu ile anlatımıdır. Tarih boyunca
varolan bir çok ezoterik örgütten günümüze yazılı belge kalmamasının ya
da sadece sembollerin ve alegorik ifadelerin kalmasının nedeni de
bundandır.

İnisiyasyon sadece bir eğitim değildir. Aynı zamanda bireyin kendi
içinde yaptığı bir yolculuktur. Semboller ve ritüeller yardımı ile
birey süreç boyunca kendi içinde de bir süreç yaşar ve içindeki
tanrısal özü keşfe koyulur. Bu nedenle mürit kuralları harfi harfine
uygulamak zorundadır.

Öte yandan Arıkdal’ın inisiyasyon konusunda yazdıkları ilginçtir :

“ Bir tanım yapmamız gerekirse Ruhsal bir tesirin nakledilişin hazır
olmak diyebiliriz. Burada spiritüel (ruhsal) bir tesir söz konusudur.
Bu tesirin nakledilmesi lazım. Kişiden kişiye, toplumdan topluma bu
tesir nakledilecek. Zaten bütün inisiyatik çalışmaların esası, bu
tesirin bir taraftan alınıp, bir tarafa naklinden ibarettir ve bu nakli
kolaylaştıracak bütün çalışmalar inisiyatik çalışmalardır. “

Burada inisiyasyonun tehlikeli bir yönü ortaya çıkmaktadır. Müridin
içine girdiği örgüt, örgütün ritüelleri sayesinde, müridi kendi
amaçları doğrultusunda kullanabilir, onun enerjisini örgütün kolektif
enerjisine dahil edebilir. Sahte üstadlar önderliğinde kurulan örgütler
genelde bu şekilde ritüel uygulamaktadır.

Ezoterik inisiyasyon, özü gereği, belli bir şekilde üstadlar tarafından
verilmesi gereken bir öğretidir. Tarih boyunca ezoterik öğretiler
çeşitli şekillerde ortaya çıkmışlardır. Bunların çoğu içinde bulunulan
topluma ve çağa özgü karakter göstermiş ve zaman içinde işlevlerini
tamamlamışlardır. Günümüzde bunların taraftarı olsa da bunlar tarih
içindeki işlevlerini çoktan tamamlamış öğretilerdir. Bir de tarih
boyunca varolan ezoterik düşüncelerin sentezini yapmış topluluklar
vardır ki onlar günümüzde de geleneksel işlevini sürdüren
topluluklardır.

Bu tür bir topluluğa girmek isteyen kişi kendini sahte üstadlardan ve
negatif amaçlı topluluklardan korumak zorundadır. Haluk Egemen Sarıkaya
yıllar önce Kötülük ve Kaynakları isimli eserinde bu tehlikeye dikkat
çekmiştir :

« Sanki son derece evrimleşmiş bir varlıkmış ya da bir öğretmenmiş gibi
hareket edip de aynı zamanda beşeri alışkanlıkları ve zaafları olan bir
kimse, sözde başarısı pek az bir disiplin ve kesinkeslik sonucunda elde
edilmiş gibi görüleceğinden, beşerlere son derece çekici gelecektir. Bu
nedenlerden ötürü, kendisi izleyenler onun kişiliğine hayrandırlar ve o
da Yasa’ya aykırı olarak böyle bir hayranlığa izin verir. Bu surette,
kendi gururunu şişirir ve izleyicilerinin de fizik forma olan
bağlılığını pekiştirir. İzleyicilerine, kendilerine öğretilenlerdeki
iyi ve kötüyü tefrik etmelerini değil de, bunlara körükörüne
inanmalarını telkin eder. Sahte “öğretmen” bir kez bu körükörüne inanç
tesis edildi mi, artık doğru yolda eğitim yapmasını sağlayacak olan
hiçbir eleştiriye ya da yargıya maruz kalmayacaktır. Böylece , başında
olduğu küçük topluluk, sahte bir spiritüel grup haline gelir ve orada ,
akıl , işlevini yitirir.
Bu halin kaçınılmaz sonucu olarak , obsesyonel bir durum ortaya çıkar. Bu obsesyonun iki dayanak noktası vardır :

Birincisi, sahte öğretmenin, izleyicilerinin dikkatini sadece kendi
üzerinde tutarak, dışarıda daha iyi şeyler keşfetmelerini ve
dolayısıyla da kendisini ayakta tutmak için katkıda bulunmalarını
önlemek amacıyla gösterdiği çaba .

İkincisi, sahte öğretmenin izleyicilerinin, zekalarını kullanmaksızın
keramete inanarak ve büyük bir Öğretmen’e sahip olmanın gururu ile
koltuklarını kabartarak kendilerini fizik bir kişiliğe hayran olmanın
uyuşuk, duygusal haline kaptırmak için duydukları arzudur.

Bu duruma sık sık rastlanabilir. Bu gerçek bir spiritüel grubun heves
edilerek kurulan bir taklidinden ibarettir. Her iki tarafın da
samimiyetten yoksun olmasından ötürü, hızla çözülmeye mahkumdur.
Kişiliğine hayranlık duyma, sansasyonel olma ve obsesyon halleri, kısa
sürede, bu kişileri her türden duygusal, şehvani ve seksüel
düşkünlüklerin karanlık faaliyetlerine sürükler. Bu toprakta hilekarlık
da, yıkıcılık da, sapıklık da, entelektüel çarpıklık da gelişir ve
Yüksek Benlik’le olan irtibat kopar. Korkunç Kara Ayin ve kara maji
törenleri de işte böyle topraklarda kök salma imkanı bulabilmiştir. »

Ezoterizm ile Karıştırılmaması Gereken Kavramlar
Ezoterizmin ilk bakışta anlaşılmasının kolay olmaması ve bir çok
farlı kavramı kapsaması , çok daha farklı öğretilerle karıştırılmasına
neden olmuştur. Kuşkusuz bu öğretilerin de ezoterizm ile ortak yönleri
vardır , fakat bütünüyle aynı tutmak olanaksızdır. Ezoterizm ile bir
tutulan fakat çok daha farklı olan kavramların başlıcaları şunlardır.

Okültizm
Mistisizm
Panteizm
Metafizik
Spritualizm
Teozofi
Antropozofi
Parapsikoloji
Ufoloji

Ezoterizm ve Okültizm

Ezoterizm ve okkültizm çoğu zaman , çoğu yerde eşanlamlı olarak
kullanılmaktadır. Ancak gerçekte eşanlamlı oldukları söylenemez.

Okkültizm, köken olarak “occultus = gizli “ sözcüğünden gelmektedir. Türkçe’de “Gizli İlimler” terimi ile karşılanabilir.

Okkültizm sözcük olarak çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır.

Okkültizm , gizli bilimlerle ilgilidir. Gizli bilimler terimi ile
anlaşılması gereken bugünkü pozitif ve deneysel bilimlerin dışında
kalan , yüzyıllardır varolan ve insanı metafizik yönüyle algılayıp ,
doğadaki ve insandaki fizik ötesi yönleri kullanan uygulamalardır.
Bunların içine Astroloji, Simya,Büyü,Fal ... girer .

Okkültizmle uğraşan kişi baştan bazı prensipleri kabul etmek
zorundadır. Bunlar ruhun varlığı ,Tanrı’nın varlığı gibi temel
prensiplerdir.

Okült uygulamalar bilmeyen bir için bir anlam ifade etmeyeceği gibi ,
az bilen için de büyük tehlike göstermektedir. Bu yüzden okült
uygulamalar bir üstat önderliğinde olmak zorundadır ve bu uygulamalar
konuyu az bilen ya da bu bilgiyi iyi yönde kullanması gerektiği yönünde
eğitim almamış bir kişi içinse büyük bir silah olabilirdi. Bu nedenle
okültizm ezoteriktir , yani ancak belli bir eğitimden geçerek o
bilgileri almaya hak kazanmış olan kişilere verilebilir ve bu bilginini
aktarımı da özel bir dille ve sembollerle olur.

Buradaki nüans açıktır . Okült öğreti ezoterik bir öğretidir ; ancak her ezoterik öğreti okült değildir.


Ezoterizm ve Mistisizm


Ezoterizm ve mistisizm de sık sık karıştırılan kavramlardır.

Dilimize Fransızca’dan geçmiş olan Mistisizm köken olarak , Latince
Mysterium sözcüğünden , o sözcük de Yunanca MÚst»rion sözcüğünden
gelmedir. Bu sözcükler köken olarak Yunanca MÚ – (susmak,sır olarak
saklamak) kökünden gelmektedir. Dilimize mister/gizem olarak geçen
sözcükle aynı kökendedir. Mistik sözünün kökeninde de yine bu kökten
gelen MÚstikÒj sözcüğü vardır. Bu sözcükler aslında inisiyasyondan
geçip sırlara vakıf olan anlamındadır.

Yazan Erhan Altunay

KAYNAKÇA


ARIKDAL Ergün , Gizli Öğreticilik , Ruh ve Madde Yayınları , İstanbul , 1997 BENOIST Luc , L’Esotérisme , Presses Universitaires de France , Paris , 1963

BURKERT Walter , İlkçağ Gizem Tapıları ( çev. Sina Şener ) , İmge Kitabevi, Ankara, 1999

CANDAN Ergun , Gizli Sırlar Öğretisi , Sınır Ötesi Yayınları , İstanbul, 1998

CORSETTI Jean-Paul , Histoire de l’Esotérisme et des Sciences Occultes , Larousse , Paris , 1992

DAUGE Yves Albert , Esoterisme , Pour Quoi Faire? , Dervy-Livres, Paris, 1986

FORTUNE Dion , Sane Occultism , The Aquarian Press, London ,1967

GENER Cihangir , Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi , Gece Kitapları , Ankara , 1994

GÜNER REŞAT , Okültizm , Tarih Boyunca Gizli Bilimler, Ege Meta Yayınları, İzmir,1996

LAURANT Jean-Pierre , L’Esoterisme, Les Editions du Cerf, Paris,1993

PACE Jerome , Les Rituels Secrets d’Initiation , Editions De Vecchi S.A., Paris,1993

RIFFARD Pierre , Dictionnaire de L’Esoterisme , Editions Payot & Rivages , Paris , 1993

RIFFARD Pierre , L’Esoterisme , Robert Laffont , Paris , 1990

RIFFARD Pierre , Esoterismes d’Ailleurs , Robert Laffont , Paris , 1997

SCHUON Frithjof , Survey of Metaphysics and Esoterism , World Wisdom Books , Indiana , 1986

SCHWALLER DE LUBICZ R.A. , Esoterism & Symbol , Inner Traditions International , Vermont , 1985
avatar
PUSAT
Admin

Mesaj Sayısı : 104
Kayıt tarihi : 03/04/08

Kullanıcı profilini gör http://gizliilimler.heavenforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz